Skip to content

POLITYKA JAKOŚCI

 
 

Fotokart Spółka z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą świadczącą usługi w zakresie usług
geodezyjnych, kartograficznych, fotogrametrycznych i geoinformatycznych. Usługi realizowane są
w oparciu o zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających wieloletnie doświadczenie
i kwalifikacje. Dzięki szerokiej współpracy z kontrahentami krajowymi i międzynarodowymi oraz przy
uwzględnieniu wewnętrznych, jak i zewnętrznych uwarunkowań działalności, Spółka każdorazowo stara
się zaoferować klientom usługi na najwyższym poziomie.
 

Nadrzędnymi celami Fotokart Spółki z o.o. są:
1. Oferowanie najwyższego standardu usług, gwarantujących doskonałą jakość.
2. Umocnienie marki i pozycji firmy na rynku poprzez zapewnienie profesjonalizmu w działaniu.
3. Utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z wymaganiami normy ISO
9001:2015.

Powyższe cele realizowane są poprzez:
1. Orientację na klienta za pośrednictwem spełniania jego wymagań i dążenie do wykraczania ponad poziom jego oczekiwań.
2. podnoszenie jakości świadczonych usług w celu zwiększania satysfakcji klienta.
3. terminową realizację świadczonych usług.
4. zapobieganie występowania nieprawidłowości i niezgodności w procesie realizacji umowy, mających bezpośredni wpływ na jakość świadczonych usług.
5. monitoring procesów realizowanych w Spółce i poprawę ich efektywności.
6. wdrażanie nowoczesnych technologii, przyjaznych użytkownikom i środowisku naturalnemu.
7. kształtowanie świadomości personelu Spółki o potrzebie realizacji Polityki Jakości ukierunkowanej na spełnianie wymagań klienta oraz ich identyfikowanie się z celami jakościowymi poprzez szkolenia i motywowanie.
8. okresowe przeglądy SZJ pod względem przydatności i adekwatności oraz poprzez ocenę skuteczności i efektywności przyjętych procedur.
9. zachowywanie poufności informacji zgodnie z wymaganiami klientów i przepisów.

Treść Polityki Jakości wraz z Księgą Jakości i Procedurami znana jest i akceptowana przez personel, a do jej przestrzegania zobowiązani są pracownicy, w zakresie swoich stanowisk pracy, na wszystkich szczeblach organizacyjnych Spółki. Do realizacji celów Polityki Jakości zobowiązany jest zarząd wraz z kadrą kierowniczą. Za nadzór nad zgodnością systemu jakości z wymaganiami normy ISO 9001:2015 odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. Każdy z pracowników upoważniony jest do inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług.

Osiągnięte wskaźniki jakości analizowane i oceniane są przez Kierownictwo poprzez bieżący monitoring zadowolenia klienta oraz coroczny przeglądu Systemu Zarządzania Jakością. Cele jakości i związane z nimi wskaźniki jakości mogą być w ciągu roku zmienione, ale zawsze służyć będą do porównawczego określenia w jakim stopniu i jak skutecznie realizowana jest polityka jakości w wybranych obszarach funkcjonowania firmy.